فصل ششم: Look (نگاه کردن)

چیزهایی که مهم هستند را ببینید!

 

شما باید برای زندگیِ خود یک خبرنگار باشید، و سعی کنید تمرکز بر روی چیزهای خیلی کوچک را متوقف کنید و تصویر بزرگتری از زندگی خود ببینید.

 

غیر ضرورت گراها، به بیشترین و بلندترین صداها توجه می کنند و هرچه که گفته می شود را می شنوند و با اطلاعات زیادی که وجود دارد سردرگم  می شوند.

در مقابل ضرورت گراها، به سیگنال های صداها گوش می کنند و چیزی را می شنوند که گفته نمی شود. آنها به دنبال محتوایِ اصلی اطلاعات می گردند.

 

برای دستیابی به این روش، چند راه عنوان می شود.

اولا هر روز اتفاقات کلیدیِ زندگیِ خود را، حتی شده در چند واژه، در جایی بنویسید. در واقع به ژورنالیستِ زندگیِ خود تبدیل شوید.

دوما، به سمتِ خودِ مشکل بروید، خودتان را در محیطِ مشکل تصور کنید و وسطِ میدان برای حل مشکل چاره بیاندیشید.

سوما؛ سعی کنید دنبال چیزهای غیرمعمولی و غیر نرمال در اطلاعات باشید.

 

نکته آخری که در این فصل به آن اشاره می شود، این است که برای اینکه بتوانید درست شرایط خودتان را ببینید، باید دقیقا سوالی که میخواهید از خود بپرسید را روشن سازی کنید.